MedSpace
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MEDSPACE INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA DR N.MED. ALEKSANDRA CZERNECKA-MICIŃSKA 44-100 GLIWICE, UL. KOZIELSKA 52 


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email www.medspace.info.pl, telefonicznie pod numerem +48 788023990 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

ŹRÓDŁO DANYCH - SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE? 

Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez stronę internetową www.medspace.info.pl
W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.


ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia. 

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.
Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.


CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą). 

art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Przepisami regulującymi udzielania zdrowotnych, szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 świadczeniach zdrowotnej finansowanych środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. ustawy września rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z przepisami z dnia 29 1994 r. o

Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Oraz w przypadku danych wrażliwych art. 9 ust. 2 lit f) RODO

Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej. 


Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.


ODBIORCY DANYCH 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom przetwarzającym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Panu/Pani prawo: 

- dostępu do Pana/Pani danych osobowych - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
- sprostowania Pana/Pani danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 
- usunięcia Pana/Pani danych osobowych - żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
- ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
- przenoszenia danych osobowych - otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 
- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. 
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. 


INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

POLITYKA COOKIES

Dla wygody Użytkowników Strona Internetowa używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:

- „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
- „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

- „niezbędne" - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
- „analityczne" - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;
- „funkcjonalne" - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej, itp.;
- „marketingowe" - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Marketingowe pliki cookies związane są z wykorzystywanymi na Stronie Internetowej usługami firm trzecich, np. Google Analytics, Google AdWords, i in.
- Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Wskazówki jak zmienić ustawienia dotyczące cookies można znaleźć tutaj: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.